บริการของเรา บริษัทแปลภาษา ศูนย์การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร 081-625-2552 admin@grandtranslation.com

สั่งแปลเอกสารอย่างไร

 1. ส่งเอกสารต้นฉบับเข้าทางอีเมล admin@grandtranslation.com หรือ gdmtranslation@gmail.com เพื่อประเมินราคา
 2. เแจ้งรายละเอียด ภาษาที่ต้องการแปล จำนวนหน้า กำหนดวันที่ต้องการรับงาน 
 3. เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า และแจ้งวิธีการชำระเงิน และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ทางอีเมล
 4. ลูกค้ายืนยันการแปลตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา
 5. ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าทางอีเมล เพื่อแจ้งให้บริษัทเริ่มดำเนินการแปล
 6. บริษัท ดำเนินการแปลตามการสั่งจ้างและส่งมอบงานแปลตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไป

 เงื่อนไขการจ้างแปล

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินราคาเมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
 • บริษัทจะดำเนินการแปลเอกสารเมื่อได้รับหลักฐาน หรือรับแจ้งการชำระเงินตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา หรือเมื่อมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 • บริษัทยินดีแก้ไขงานแปลที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ หรือบริษัทจะคิดเงินค่าแปลตามจำนวนที่ได้แปลไปแล้ว ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกงานกลางคัน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์รับผิดชอบการแปลไม่เกินมูลค่าตามใบเสนอราคาทุกกรณี
Visitors: 19,194